Integritetspolicy

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om individers personliga integritet och strävar därför efter att arbeta med kunder och leverantörer som lever upp till de krav som ställs på företag som behandlar personuppgifter. Vår Integritetspolicy förklarar hur Lyttkens & Partners hanterar personuppgifter. Det gäller alla personuppgifter som du lämnar till oss och personuppgifter som vi får från andra källor. Detta är inte ett avtalsdokument och ger inte några rättigheter eller skyldigheter gentemot någon av parterna utöver det som redan finns enligt lagen om dataskydd. Ditt integritetsskydd är viktigt för oss och vi är fast beslutna att skydda och säkerställa din rätt till skydd av personuppgifter. Integritetspolicyn gäller inte när du använder en webbplats från en tredje part som är länkad till vår webbplats. Vår policy tillämpas för personuppgifter tillhöriga kandidater, programdeltagare, kunder, leverantörer, referenter. Besök denna sida om du vill vara informerad om eventuella ändringar, eftersom vi kommer att publicera eventuella ändringar här.

Personuppgifter samlas in:

• När vi utför tjänster åt våra kunder

• När du deltar i köpt tjänst hos oss

• När du kontaktar oss via vårt kontaktfält på webben

• När du deltar i evenemang vi arrangerar

• När du kontaktar oss med en förfrågan

• När du är i kontakt med oss på sociala medier.

Typer av personuppgifter vi samlar in, hur och varför

Kandidater: För att göra bästa möjliga rekrytering för tjänster behöver vi behandla viss information. Vi ber endast om uppgifter som verkligen behövs som namn, ålder, kontaktuppgifter, utbildning, anställningshistorik, dina kunskaper och ambitioner. Vi kan även i förekommande fall behandla uppgifter så som immigrationsstatus, ekonomisk information om vi måste kontrollera ekonomisk bakgrund, när det är relevant kan vi även samla in information om hälsa eller straffrättsliga domar. Vi samlar in personuppgifter i huvudsak direkt från dig och från tredje man så som referenter. Den huvudsakliga orsaken till att vi använder dina personuppgifter är för att kunna matcha din profil med kravprofil för sökt tjänst. Ju mer information vi har om dig desto mer kan vi göra en korrekt matchning så du får rätt jobb i rätt organisation.


Deltagare i köpt program: så som chefsutvecklingsprogram, karriärutvecklingsprogram, outplacementprogram, utvecklingsprogram och utbildningsprogram. För att ge skräddarsydd insats för bästa möjliga måluppfyllelse och kvalité till dig behöver vi behandla viss information. Viken det är kan bero på vilket program du deltar i. Vi ber endast om uppgifter som verkligen behövs, du väljer själv vilken övrig relevant personuppgiftinformation du vill delge. Ju mer information vi har om dig som är relevant för det program du deltar i, desto mer kan vi anpassa insatsen till dig. Vi samlar in personuppgifter i huvudsak direkt från dig, så som namna och kontaktuppgifter samlar vi in av vår uppdragsgivare.


Kunder: Vi behöver samla in och använda information om dig eller andra enskilda individer i din organisation när vi tillhandahåller våra tjänster. Den huvudsakliga anledningen till att använda information om kunder är att garantera att avtalsvillkoren mellan oss kan uppfyllas korrekt och att ni kan få det underlag som ni har behov av så som offerter, beskrivningar och annat relevant och intressant som gör att samarbetet fungerar väl. Vi samlar in uppgifter även för att motsvara era administrativa krav så som för tex avtal och fakturor. Vi samlar in uppgifterna via dig eller kundföretagets webb och andra begränsade källor sås om media på och utanför internet. Ju mer information vi har, desto mer kan vi skräddarsy vår kontakt med och leverans av tjänster för er.


Leverantör: Vi behöver lite information för att kontakten blir smidig. Uppgifter vi samlar in är kontaktuppgifter till relevanta personer i din organisation så att vi kan kommunicera med er. Vi behöver även annan information som till exempel bankuppgifter så att vi kan betala för de tjänster som tillhandahålls. Vi samlar in dina personuppgifter under tiden vi arbetar med dig via dig eller leverantörens webb.


Referenter: För att göra bästa möjliga matchning behöver vi grundläggande kontaktuppgifter, så att vi kan ta kontakt med dig. Vi samlar in uppgifterna från kandidaten. Om vi kan kontrollera deras uppgifter och meriter kan vi se till att de matchas på ett bra sätt med blivande arbetsgivare.

Webbplatsen

Vid besök kommer vi att samla in vissa data om dig. Vi samlar in ett begränsat antal uppgifter och de används för att förbättra webbplatsen och för att hantera de tjänster vi tillhandahåller. Detta omfattar information som till exempel hur vår webbplats används, hur ofta den besöks och de tidpunkter som webbplatsen besöks mest. Vi kontrollerar behandlingen av personuppgifter på vår webbplats.

Utlämning av personuppgifter

Kandidater: Vi kan lämna ut personuppgifter till olika parter, på olika sätt och av olika orsaker. Främst delar vi informationen med blivande arbetsgivare för att öka dina chanser att säkerställa att du får önskat arbete. Programdeltagare: Vi kan i samråd med dig lämna ut personuppgifter till olika parter om det gynnar ditt mål med programmet tex till rekryteringsföretag, presumtiv arbetsgivare. Kunder: Vi kommer att lämna ut dina uppgifter främst för att garantera att vi förser dig med en lämpliga sökande där så ingår i uppdrag. Såvida inte något annat anges kan vi dela information med någon tjänsteleverantör för att uppfylla avtalet med dig. I rekryteringsuppdrag kan vi lämna ut dina uppgifter till marknadsföringsplattformar och leverantörer av sociala medietjänster för att se till att den annonsering du får är lämplig för dig. Leverantör: Såvida inte något annat anges kan vi lämna ut information till någon av våra tjänsteleverantörer.

Skydd av personuppgifter

Vi vidtar alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi har från missbruk, förlust eller obehörig åtkomst. Det görs genom att vi har infört ett antal lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Dessa omfattar åtgärder för att hantera misstänkt dataintrång. Om du misstänker eventuellt missbruk, förlust eller obehörig åtkomst till dina personuppgifter bör du informera oss omgående på info@lyttkens.se

Samtycke

Under vissa omständigheter måste vi få ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för vissa åtgärder. Beroende på exakt vad vi gör med informationen, kommer detta samtycke att vara samtyckesbaserat eller ett passivt samtycke. Artikel 4 (11) i GDPR anger att en samtyckesbaserad tjänst är ”varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.” Vi kommer att hålla register över de samtycken som du har lämnat oss på detta sätt.

Sparande av personuppgifter

Om du inte har hört av dig (eller det företag du i förekommande fall arbetar för eller med) under de senaste två åren kommer vi att ta bort, radera, dina personuppgifter från våra system såvida vi inte i god tro bedömer att vi enligt lag eller andra myndighetskrav måste spara dem (till exempel på grund av våra skyldigheter gentemot skattemyndigheter eller i samband med en eventuell rättstvist).

Få tillgång till, ändra eller återkalla personuppgifter

Vi strävar efter att hantera din begäran utan otillbörligt dröjsmål, och i alla händelser enligt kraven i tillämpliga lagar. Observera att vi kan registrera din kommunikation som stöd för oss att lösa eventuella frågor som du ställer. Kontakta oss om detta är aktuellt för dig. När vi har tagit emot ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter i visst syfte, kan du när som helst återkalla detta samtycke. I förtydligande syfte har du alltid rätt att be oss att bekräfta vilken information vi har om dig och du kan begära att vi ändrar, uppdaterar eller raderar sådan information. I så fall kan vi infria din begäran eller även göra något av det följande 1. vi kan be dig att bekräfta din identitet eller be om mer information om din begäran 2. när det är tillåtet enligt lag kan vi avböja din begäran, men i så fall kommer vi att förklara varför.

Vid informationstjänster

I de fall vi erbjuder informationstjänster, såsom tillhandahållande av digitala checklistor, handböcker och processbeskrivningar m.m., behandlar inte bolaget Lyttkens & Partners några personuppgifter för kundens räkning. Inte heller kommer kunden att kunna överföra några personuppgifter till bolaget under avtalsförhållandet. Vi är i stället personuppgiftsansvarig för den begränsade mängd personuppgifter som överförs till bolaget i samband med kundavtalets ingående och behandlar dem endast i syfte att kunna tillhandahålla tjänsten.

Upprätta, utöva eller försvara rättsanspråk

Ibland kan det bli nödvändigt att vi behandlar personuppgifter och, när det är lämpligt och enligt lokala lagar och krav, känsliga personuppgifter i samband med att utöva eller försvara rättsanspråk. Artikel 9 (2) (f) i GDPR gör detta möjligt när behandlingen ”är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsanspråk eller när domstolar agerar enligt sin rättskapacitet”. Detta kan till exempel uppstå när vi måste skaffa oss juridisk rådgivning i samband med rättsliga förfaranden eller enligt lag måste spara eller yppa viss information som en del av en rättsprocess.

Vill du nå Lyttkens & Partners så kontakta oss på info@lyttkens.se